Preview

Журнал инфектологии

Расширенный поиск

К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

https://doi.org/10.22625/2072-6732-2014-6-4-82-86

Полный текст:

Об авторах

Г. П. Мартынова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Россия

заведующая кафедрой детских инфекционных болезней с курсом последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор; тел. 8(391)224-32-95Н. Ф. Кузнецова
Краевая межрайонная детская клиническая больница № 1, Красноярск, Россия
Россия

заведующая инфекционным стационаром Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1, к.м.н.; тел.: 8(391)224-33-15Л. П. Алыева
Краевая межрайонная детская клиническая больница № 1, Красноярск, Россия
Россия

врач-невролог инфекционного стационара Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1; тел.: 8(391)224-33-15И. А. Кутищева
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Россия

ассистент кафедры детских инфекционных болезней с курсом последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н.; тел.: 8(391)224-32-95Список литературы

1. Abagva Z.R. Vliyaniye viferona na immunitet novorozhdennykh ot materey, infitsirovannykh tsitomegalovirusom i virusom prostogo gerpesa: avtoref. dis. … kand. med. nauk. – M., 2001.

2. Frize K., Kakhel’ V. Infektsionnyye zabolevaniya beremennykh i novorozhdennykh / per. s nem. – M.: Meditsina, 2003. – 424 s.

3. Shabalov N.L. Neonatologiya: ucheb. posobiye. V 2 t. Izd. 3-ye – M.: Medpress-inform, 2006. – 640 s.

4. Trun, Ye.V. Sluchay vrozhdennogo tuberkuleza u rebenka grudnogo vozrasta / Ye.V. Trun, T.V. Myakisheva // Vestn. Smolenskoy gos. med. akademii. – 2011. – №2 – S. 13-16.

5. Lyutina, Ye.I. Sluchay vrozhdennogo tuberkuleza / Ye.I. Lyutina, F.K. Manerov // Tub. i bolezni legkikh. – 2014. – №3. – S. 64-66.

6. Kochetkova, S.I. Sluchay vrozhdennogo tuberkuleza u novorozhdennogo rebenka / S.I.Kochetkova, T.N.Tataurova // Gos. med. akademiya, N. Novgorod. – http://www.medicum. nnov.ru/nmj/2002/3/26.php

7. Furin, J.J. Recent Advances in the Diagnosis and Management of Tuberculosis / J.J. Furin, J.L. Johnson // Curr. Opin. Pulm. Med. – 2005. – Vol. 11, №3. – P. 189-194.

8. Koretskaya, N.M. Diaskentest – novyy metod diagnostiki tuberkuleznoy infektsii / N.M. Koretskaya // Sib. med. obozreniye. – 2013. – №2. – S. 94-97.


Рецензия

Для цитирования:


Мартынова Г.П., Кузнецова Н.Ф., Алыева Л.П., Кутищева И.А. К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ). Журнал инфектологии. 2014;6(4):82-86. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2014-6-4-82-86

For citation:


Martynova G.P., Kuznetsova N.F., Alyeva L.P., Kutisheva I.A. The problem diagnosis of congenital tuberculosis (Сlinical report). Journal Infectology. 2014;6(4):82-86. (In Russ.) https://doi.org/10.22625/2072-6732-2014-6-4-82-86

Просмотров: 454


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2072-6732 (Print)